Understanding cataract surgery

Understanding Cataract Surgery: What to Expect

Cataracts are a common eye condition that can significantly impact vision. If you or a loved one is considering cataract surgery, understanding what to expect can alleviate concerns and help you prepare for this transformative procedure. This article provides a comprehensive guide to cataract surgery, covering everything from preparation to recovery. What Are Cataracts? Cataracts…

Planting for a better tomorrow, Go Green Event EyeCare team

Planting for a Better Tomorrow

At EyeCare, our dedication to improving the health and well-being of our community extends beyond our core mission of providing exceptional eye care. As part of our Corporate Social Responsibility (CSR) and Environmental, Social, and Governance (ESG) efforts, we are committed to creating a sustainable and better future for everyone. Our recent participation as Platinum…

Dr Ajun

When Is the Right Time to Consider Cataract Surgery?

Cataracts affect millions worldwide, impacting daily activities and quality of life as they progress. Cataract surgery stands as a highly effective treatment, but knowing when it’s the right time for this procedure is crucial. Understanding the signs indicating the need for surgery empowers individuals to make informed decisions about their eye health. “As an ophthalmologist,…

ސްކޫލް ޗުއްޓީ ސޭލް

ސްކޫލް ޗުއްޓީއަށް އައިކެއަރއިންވަނީ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ފްރޭމް އަދި އަވިއައިނުން %30 އާއި ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި  2000 އަށްވުރެ މަތީގެ ވިޔަފާރިއެއް ކުރައްވައިގެން ލަކީޑުރޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ލަކީޑުރޯއިން ހޮވޭ ފަރާތަކައް ފިޔަވަޅު ރިސޯޓް މޯލްޑިވްސްއިން ދެ ބޭފުޅަކައް ދަތުރެއް ލިބޭގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ލަކީ ޑްރޯގެ ނަސީބުވެރިޔާ އިއުލާންކުރުން އޮންނާނީ ޖޫން މަހުގެ 8ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މޭ 1 އިން ފެށިގެން މޭ 31،…

School Holiday Sale

Exciting School Holiday Sale at EyeCare Opticals! From May 1st to May 31st, 2024, enjoy up to 30% off on frames and sunglasses at all EyeCare outlets, including Fuvahmulah and Addu City. Please note that during this promotion, membership discounts will be eligible only for prescription lenses and not for frames or sunglasses. And for…

Eid Sale!

Celebrate Fitr Eid with our Sunglass promotion! Get ready to step out in style with our exclusive offer: Enjoy a fabulous 20% discount on ALL sunglasses from 30th March to 13th April 2024. Whether you’re planning a beach getaway or a leisurely stroll in the city, elevate your look with trendy eyewear while protecting your…