eye checkup

Vision Screening Event at Hulhumale’ Phase-2

In a concerted effort to promote community health and well-being, EyeCare collaborated with the Hulhumale’ Community Development Society (HCDS) to organize an impactful eye screening event on Friday, 25th August 2023. The event, specifically tailored for the residents of Hulhumale’ Hiya Flats, proved to be a resounding success, leaving a positive mark on the Hiya…

މަޝްހޫރު މައުއީޖިމްގެ ނަލަ އައިނުތައް އައިކެއަރ އިން ލިބެން އެބަހުރި!

އެކި މޫނުތަކުގެ ބައްޓަމާ ގުޅޭ ގޮތަށް، ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު އަޅައިގެން އުޅެވޭ އަވިއައިނު އައިކެއަރއިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އައިކެއަރއިން ވިއްކާ އަވި އައިނުތަކަކީ ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ލޮލަށް ފަސޭހަ އައިނުތަކެކެވެ. މީގެތެރެއިން މަޝްހޫރު މައުއީޖިމްގެ ކިނީ ކިނީ މޮޑެލްގެ ޕޮލަރައިޒްޑް އަވިއައިނު ކަލެކްޝަން ފާހަގަ ކޮއްލެވެއެވެ.   މައުއީޖިމްގެ އަވިއައިނުގެ އެންމެ ޙާއްސަ ސިފައަކީ ސުޕަތިން ގްލާސް ލެންސްތަކެވެ. މި ލެންސްތަކަކީ ލޮލަށް ފަސޭހަ އަދި ކުލަތަކުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުކޮށްދޭ ލެންސްތަކެކެވެ. ކިނީ ކިނީގެ އައިނު ތިން…

Donation of Face Masks to Combat Norovirus Spread

EyeCare, has generously donated face masks to tackle the spread of norovirus s. The company collaborated with IGMH and Villimale’ Hospitals, and health centers in various islands of Kaafu Atoll, including Dhiffushi, Hura, Gaafaru, Gulhi and Guraidhoo. Recognizing the need for personal protective equipment (PPE) to safeguard frontline healthcare workers and patients, EyeCare took proactive…

Eye exams reveal more than meets the eye.

Your eye exams? There’s more to it than meets the eye. Did you know that eye specialists can detect certain conditions like diabetes and high blood pressure just by looking at the veins visible in your eye? A close look at the blood vessels in your eye can even detect autoimmune diseases and liver disease…