ސްކޫލް ޗުއްޓީ ސޭލް!

ފްރޭމް، އަވިއައިނު، އަދި ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ބައްލަވައިގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް %30 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ފްރޭމާއި ލެންސް އެކީ ނަންގަވާނަމަ ދެވަނަ ފްރޭމެއް ނުވަތަ ނަންބަރު އަވިއައިނެއް ބައްލަވައިގަތުމަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ވަކި ބްރޭންޑް ތަކަކުން %50 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.   ޑިސެމްބަރު 15، 2023 ން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ 12، 2024 ގެ ނިޔަލަށް އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައިވެސް މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.   ޝަރުތުތަށް: 50% ގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ހޮވާލެވިފައިވާ…

School Holiday Sale!

Get 30% discount on frames, sunglasses, and contact lenses! Plus, when you buy a frame and prescription lenses from us, you are eligible for 50% discount on your second purchase from our carefully selected brands. The promotion will run from 15th December 2023 – 12th January 2024. *Terms and conditions apply. 50% off offer on…

އައިނު ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިންމު ބައެއް ކަންތައް

އައިނު އަޅަންޖެހޭ މީހުންނަށް، އައިނަކީ ލޯ ފަދަ މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ލޮލުގެ ސިއްހަތަށް ސަމާލުކަންދިނުމުގެ އިތުރުން އައިނައް ފަރުވާތެރިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.   އައިނު އެޅުމާއި ނެގުން: އެއް އަތުން އައިނު އެޅުމާއި ނެގުމަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދެ އަތުން ދުނިގަނޑުގައި ހިފާ ފަރުވާތެރިކަމާއިއެކީ އެކަން ކުރުމެވެ. އެއް އަތުން އައިނު ނަގާ ހަދާނަމަ ދުނިގަނޑު ދޫވުމާއި، ދެވަރު ވުމުގެ އިތުރުން އައިނު ހަލާކުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު…

Buy One Get One FREE

When you choose a frame from our handpicked selection of renowned brands, you will receive a FREE second pair with the same prescription. The FREE pair comes complete with single vision lenses and a quality coating. Should you wish to upgrade the lenses, you can do so by covering the price difference for the enhanced…

School Holiday Sale!

Get 20% discount on frames, sunglasses, and contact lenses! Plus, when you buy a frame and prescription lenses from us, you are eligible for 50% discount on your second purchase from our carefully selected brands. The promotion will run from 10th to 21st October 2023. *Terms and conditions apply. 50% off offer on the second…

ސްކޫލް ޗުއްޓީ ސޭލް!

ފްރޭމް، އަވިއައިނު، އަދި ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ބައްލަވައިގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް %20 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ފްރޭމާއި ލެންސް އެކީ ނަންގަވާނަމަ ދެވަނަ ފްރޭމެއް ނުވަތަ ނަންބަރު އަވިއައިނެއް ބައްލަވައިގަތުމަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ވަކި ބްރޭންޑް ތަކަކުން  %50 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.   އޮކްޓޯބަރު 10ން ފެށިގެން އޮކްޓޯބަރު 21 ގެ ނިޔަލަށް އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައިވެސް މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.   ޝަރުތުތަށް: 50% ގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ހޮވާލެވިފައިވާ ވަކި ބްރޭންޑްތަކުނުންނެވެ. މި…